Raporty bieżące

Zarzad Prima Moda S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany egzemplarz aneksu do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 04 lipca 2006, stanowiących zabezpieczenie limitu wierzytelnosci Prima Moda S.A. wobec banku. Aneksem zmniejszona została kwota zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartosci 10.000.000 PLN. Pozostałe warunki umowy nie zawierają zmian. Kryterium uznania umowy za znaczacą jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 21 września 2012 roku, została podpisana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie (ul.Grzybowska 53/57) umowa o wielocelowy limit kredytowy w wyskości 5.000.000 PLN, oraz umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych do wysokości 6.000.000 PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększona o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na środkach obrotowych. Umowa o wielocelowy limit kredytowy zawarta została na okres jednego roku. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych została zawarta w celu zabezpieczenia kredytu. Szczegółowe warunki obu umów nie odbiegają od standardów w umowach tego rodzaju. Kryterium uznania umów za znaczące, jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Prima Moda S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za 2012 rok. Raport zostanie przekazany w dniu 14 sierpnia 2012 roku (poprzedni termin to: 31 sierpnia 2012 RB 2/2012).

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do wiadomosci publicznej uzupełniony Raport Biezacy 7/2012 z dnia 05.06.2012 r. W załaczniku do RB 7/2012 „Treśc podjetych uchwał WZA 2012”, nie podane zostały informacje o liczbie akcji, z których oddano wazne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łacznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujacych się”. W załączeniu uzupełniony dokument.

Tresc_podjetych_uchwal_04.06.2012.pdf

Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. z siedziba we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 05.06.2012 roku, wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia pólrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2012 rok. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elblaskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.

Zarząd Prima Moda S.A. podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 04 czerwca 2012

RB_8-2012.pdf

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załaczeniu treśc podjętych w dniu 04 czerwca 2012, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prima Moda Spółka Akcyjna

Tresc_podjetych_uchwal_WZA_2012.pdf

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o zatwierdzeniu w dniu 24.05.2012 przez Radę Nadzorczą Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz o zatwierdzeniu projektów uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 04.06.2012 opublikowanych w RB 5/2012 oraz na korporacyjnej stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl w zakladce Relacje Inwestorskie / WZA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2011.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04.06.2012

 1. Ogłoszenie o WZA 2012
 2. Projekty uchwał na WZA 2012
 3. Formularz na wykonywanie prawa głosu

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Prima Moda S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Raport zostanie przekazany w dniu 26 kwietnia 2012 roku (poprzedni termin to: 30 kwietnia 2012 RB 2/2012).

Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu 12 kwietnia 2012 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 04 lipca 2006, na podstawie których, przedłużony został okres obowiązywania umowy kredytowej do 15 maja 2013 roku. Warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Prima Moda S.A podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:
Raport za IV kwartał 2011 – 29 luty 2012
Raport za I kwartał 2012 – 15 maj 2012
Raport za II kwartał 2012 nie będzie publikowany, zgodnie z par 101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Raport za III kwartał 2012 – 14 listopad 2012

Raport za I półrocze 2012 – 31 sierpień 2012
Raport roczny za 2011 – 30 kwietnia 2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości:
Raporty bieżące:
1/2011 Zmiana adresu spółki (05.01.2011)
2/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (28.01.2011)
3/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (28.01.2011)
4/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 06.06.2011 (11.05.2011)
5/2011 Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki publicznej (25.05.2011)
6/2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności w 2010 roku (30.05.2011)
7/2011 Zwrot podatku VAT oraz CIT za wydatki związane z debiutem giełdowym Prima Moda S.A w 2007 roku (02.06.2011)
8/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.06.2011 – treść podjętych uchwał (06.06.2011)
9/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 06.06.2011 (06.06.2011)
10/2011 Wybor podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok (09.06.2011)
11/2011 Znaczace umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy zwiększający limit wierzytelności i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (13.06.2011)
12/2011 Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki (12.07.2011)
13/2011 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (20.12.2011)
Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q4/2010 (01.03.2011)
Raport kwartalny Q1/2011 (16.05.2011)
Raport kwartalny Q3/2011 (14.11.2011)
Raport półroczny P za 2011 (31.08.2011)
Raport roczny R za 2010 (02.05.2011)
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl

Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Domaniewska 39 (NOBLE FUNDS TFI), iz w wyniku nabycia w dniu 13.12.2011 akcji Prima Moda S.A (Spółka), łaczny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarzadzanych przez NOBLE FUNDS TFI, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed nabyciem akcji wymienione fundusze posiadały 198817 akcji Spółki, stanowiących 6,21% kapitału zakładowego Spółki, dających 198817 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,14% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie wymienione fundusze posiadają 332550 akcji Spółki, stanowiących 10,39% kapitału zakładowego Spółki, dających 332550 głosów z tych akcji, co stanowi 6,93% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 13.12.2011)

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie ul.Waliców 11 (IPOPEMA TFI), że w wyniku zbycia w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 7.07.2011 akcji spółki pod firma Prima Moda Spółka Akcyjna (Spółka) z siedziba we Wrocławiu, udział funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki zmniejszył sie ponizej progu 5%. Przed ww zbyciem akcji, fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadały łacznie 263 321 akcji Spółki, stanowiacych 8,23% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 263 321 głosów, co stanowiło 5,49% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Obecnie fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadaja łacznie 222 921 akcji Spółki, co stanowi 6,97% kapitału zakładowego Spółki i daje 222 921 głosów stanowiacych 4,64% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku. Na podstawie niniejszego aneksu zwiększony został ogólny limit wierzytelności dla Prima Moda S.A do wysokości 10.000.000 PLN. Na zabezpieczenie podwyższonego limitu wierzytelności, zmieniono aneksem kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartości 15.000.000 PLN. Pozostałe warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, wybrała podmiot uprawniony do dokonania półrocznego przegladu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok. Wybrano PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda S.A. podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 06 czerwca 2011 r.

Załączniki:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 06 czerwca 2011, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna

Załączniki:
Treść podjętych uchwał

Zarząd Prima Moda S.A zawiadamia, że wyniku zakończonego postępowania z wniosku Prima Moda S.A przed Dolnośląskim Urzędem Skarbowym (dalej: DUS), w dniu 31.05.2011 Prima Moda S.A. otrzymała z DUS zwrot środków pieniężnych z tytułu nadpłat w podatkach VAT i CIT na łączną kwotę 241.604 PLN. Nadpłaty te dotyczyły wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem debiutu giełdowego w 2007 r., wcześniej zakwalifikowanych przez DUS jako wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów. Stwierdzenie przez Naczelnika DUS nadpłat oznacza, że Prima Moda S.A. stała się właścicielem ww. kwoty, zaś rozstrzygnięcie Naczelnika jest w tym zakresie definitywne.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o zatwierdzeniu w dniu 26.05.2011 przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz zatwierdzeniu projektów uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 06.06.2011 r., opublikowanych w RB 4/2011 oraz na korporacyjnej stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.

Załączniki:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2010

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Prima Moda S.a informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedziba w Warszawie ul. Waliców 11, że w wyniku zbycia w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 20 maja 2011, akcji Prima Moda S.A.(„Spółka”), udział ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zmniejszył się poniżej progu 5%. Przed ww zbyciem akcji Fundusz posiadał 247 246 akcji Spółki, stanowiących 7,73% kapitału zakładowego Spółki, dających 247 246 głosów, co stanowiło 5,15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Fundusz posiada 198 246 akcji Spółki, co stanowi 6,20% kapitału zakładowego Spółki i daje 198 246 głosów, stanowiących 4,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień: 06 czerwca 2011 roku na godzinę 8.30.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie spółki pod adresem ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Porządek obrad
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za 2010,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2010 rok,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok
9. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Informacja dla Akcjonariuszy:
1. Prawo do uczestnictwa w WZA
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu: 21 maja 2011 roku. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, przez trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 01-03 czerwca 2011 roku w godzinach 10.00 – 16.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed datą odbycia WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 342 13 25.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: 16 maja 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl
2. zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:
1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl , oraz 2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
Formularze, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. 3. Uczestniczenie i sposób wypowiadania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA oraz pod adresem spółki: Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w dniach 30 maja do 03 czerwca 2010 w godzinach 10.00 do 16.00
6. Pozostałe informacje Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z biurem spółki tel (71) 344-84-81.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:
Raport za IV kwartał 2010 – 1 marzec 2011
Raport za I kwartał 2011 – 16 maj 2011
Raport za II kwartał 2011 nie będzie publikowany, zgodnie z par 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Raport za III kwartał 2011 – 14 listopad 2011

Raport za pierwsze półrocze 2011 – 31 sierpień 2011
Raport roczny za 2010 – 2 maja 2011

Raport bieżący nr 2/2011

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku: Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości:

Raporty bieżące:
1/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (27.01.2010)
2/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku (27.01.2010)
3/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5 % głosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (10.02.2010)
4/2010 Korekta raportu Q za czwarty kwartał 2009 (09.03.2010)
5/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010 (05.05.2010)
6/2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności w 2009 roku (07.05.2010)
7/2010 Wybór członków zarządu na kolejna kadencję (07.05.2010)
8/2010 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2010 (16.05.2010)
9/2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.05.2010 treść podjętych uchwał (31.05.2010)
10/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 31.05.2010 (o1.06.2010)
11/2010 Powołanie Rady nadzorczej na kolejna kadencję (02.06.2010)
12/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok (29.06.2010)
13/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (02.08.2010)
14/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (16.08.2010)
15/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (27.12.2010)

Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q4/2009 (01.03.2010)
Korekta raportu kwartalnego Q4/2009 (09.03.2010)
Raport kwartalny Q1/2010 (17.05.2010)
Korekta raportu kwartalnego Q1/2010 (18.05.2010)
Raport kwartalny Q3/2010 (15.11.2010)
Raport roczny R 2009 (30.04.2010)
Raport półroczny P 2010 (31.08.2010)
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostepne na stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl

Raport bieżący nr 1/2011

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2011 z dnia 05 stycznia 2011 roku, z dniem 5 stycznia 2011 roku następuje zmiana adresu siedziby Spółki we Wrocławiu. Nowy adres siedziby Spółki pod Prima Moda S.A. to:

Ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że adresy e-mailowe i telefony nie ulegają zmianie

Raport bieżący 15/2010

Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu 27 grudnia 2010 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku. Na podstawie niniejszego aneksu zwiększony został ogólny limit wierzytelności dla Prima Moda S.A. do wysokości 6.600.000 PLN. Na zabezpieczenie podwyższonego limitu wierzytelności zmieniono aneksem kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartości 9.900.000 PLN. Pozostałe warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Waliców 11, że w wyniku nabycia w dniu 11 sierpnia 2010 roku akcji Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udział ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez IPOPEMA TFI, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekroczył próg 5%. Przed ww nabyciem akcji Spółki Prima Moda S.A, ALIOR SFIO posiadał 223 916 akcji tj 4,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA, stanowiacych 7% kapitału zakładowego spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia ALIOR SFIO posiada 247 246 akcji Spółki Prima Moda S.A tj 5,15% głosów na WZA, co stanowi 7,73% kapitału zakładowego Spółki.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 4 lipca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na podstawie aneksów podwyższono ogólny limit wierzytelnosci dla Prima Moda S.A do wysokosci 5.000.000 PLN oraz zmieniono kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartosci 7.500.000 PLN. Pozostałe warunki umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło w dniu 31 maja 2010 roku uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Prima Moda S.A nie uległ zmianie. Funkcje w Radzie Nadzorczej Prima Moda S.A pełnią:

 • Pan Krzysztof Kmieciak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Arkadiusz Pasak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Maciej Magnowski – członek Rady Nadzorczej
 • Pan Andrzej Borla – sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Pasquale Lupoli – członek Rady Nadzorczej

W załączniku zaprezentowane są życiorysy członków Rady Nadzorczej spółki. Życiorysy i inne dane dostępne są również na stronie internetowej www.primamoda.com.pl

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 31 maja 2010

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31 maja 2010 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna.

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu

Wybór członków Zarządu na kolejną kadencję

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W dniu 6 maja 2010 roku Rada Nadzorcza spółki, podjęła uchwały dotyczące powołania Prezesa i członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 7 maja 2010.

Na Prezesa Zarządu powołano Pana Dariusza Plesiaka, dotychczasowego Prezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pan Dariusz Plesiak aktywność zawodową rozpoczął w 1991 r., podejmując działalność gospodarczą pod firmą „Idea”, w zakresie importu i handlu obuwiem,a następnie współpracując z „Prima” Firma Handlowa, zajmującą się importem obuwia oraz jego sprzedażą na terenie Polski w sieci sklepów – Buty Włoskie. W 2000 r. Pan Dariusz Plesiak założył spółkę Prima Moda sp z o.o. zajmującą się handlem i sprzedażą detaliczną obuwia w sieci salonów firmowych pod marką „Prima Moda”. Przedmiotowa spółka została przekształcona w styczniu 2007 r. w spółkę Prima Moda Spółka Akcyjna. W latach 2000 – 2003 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu w „Prima Moda” Sp. z o.o. a od 2003 do 2006 był prokurentem spółki. Od 2006 roku ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pan Dariusz Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki. Pan Dariusz Plesiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A, jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkiem Zarządu została wybrana Pani Renata Jankieiwcz-Plesiak. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak w 1995 r.rozpoczęła działalność gospodarczą, prowadzoną pod firmą „Prima”. W 2000 roku jako współwłaściciel, rozpoczęła działalność w Prima Moda Spółka z o.o., gdzie do grudnia 2006 r. pełniła obowiązki Dyrektora Handlowego. Po przekształceniu spółki w Prima Moda S.A od stycznia do maja 2007 roku była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Prima Moda S.A., a od maja 2007 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A , jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkiem Zarządu została wybrana Pani Katarzyna Butwicka. Pani Katarzyna Butwicka działalność zawodową rozpoczęła w 1995 roku, pracując w sektorze nieruchomości a następnie w firmie doradczej. Ze spółką związana jest od 2001 r pracując początkowo jako doradca prawny w „Prima Moda” Sp. z o.o. oraz w Dziale Obsługi Klienta. W latach: 2003 – 2006 pełniła obowiązki Prezesa Zarządu tejże spółki, a od maja 2007 roku pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pani Katarzyna Butwicka z wykształcenia jest prawnikiem. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończyła również studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe „Rachunkowość i kontrola podatkowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pani Katarzyna Butwicka, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A, jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 6 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Prima Moda S.A przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności za 2009 rok, zawierające także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 31 maj 2010.

Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok i Projekty uchwał na ZWZA 31.05.2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402š i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 maja 2010 roku na godzinę 8.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie spółki pod adresem ul. Św.Antoniego 24c

Proponowany porządek obrad:

  • 1.Otwarcie Zgromadzenia,

 

  • 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

 

  • 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

 

  • 4.Przyjęcie porządku obrad,

 

  • 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

 

  • 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za 2009,

 

  • 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2009 rok,

 

  • 8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2009 rok

 

  • 9.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

 

  • 10.Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

 

  • 11.Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

  • 12.Podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

 

  13.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Informacja dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w WZA.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu: 15 maja 2010 roku. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Św.Antoniego 24c przez trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 26-28 maja 2010 roku w godzinach 10.00 – 16.00.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed datą odbycia WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – relacjeinwestorskie@primamoda.com.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 342 13 25. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: 10 maja 2010 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacjeinwestorskie@primamoda.com.pl , zgłoszenia Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres relacjeinwestorskie@primamoda.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:

  • 1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę poczty elektronicznej relacjeinwestorskie@primamoda.com.pl , oraz

 

  2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.


W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.
Formularze, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacje-inwestorskie/wza.html

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3. Uczestniczenie i sposób wypowiadania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacje-inwestorskie/wza.html oraz pod adresem spółki: Wrocław ul.Św.Antoniego 24c w dniach 24-28 maja 2010 w godzinach 10.00 do 16.00

6. Pozostałe informacje
Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl/relacje-inwestorskie/wza.html Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z biurem spółki tel (71) 344-84-81.

Załączniki: Projekty uchwał WZA 2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A., informuje że Spółka dokonała korekty raportu za 4 kwartał 2009 roku, który przekazano do publicznej wiadowmości w dniu 1 marca 2010 roku. Przyczyną korekty jest uzupełnienie danych dotyczących stanowiska zarządu spółki odnosnie wcześniej publikowanych prognoz. W załączeniu treść skorygowanego fragmentu raportu.

Załączniki:
Raport kwartalny Q4/2009 – korekta

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Waliców 11, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. W wyniku nabycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI w dniu 2 lutego 2010 roku akcji spółki PRIMA MODA S.A. udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki przekroczył próg 5%. Przed ww. nabyciem akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały łącznie 237833 akcji tj 4,95% w ogólnej liczbie głosów na WZA, stanowiących 7,43% kapitału zakładowego spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 269098 akcji spółki, co daje 5,61% głosów na WZA i stanowi 8,41 kapitału zakładowego spółki.

Dariusz Plesiak
Prezes Zarzadu

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:
Raport za IV kwartał 2009 – 1 marzec 2010
Raport za I kwartał 2010 – 17 maj 2010
Raport za II kwartał 2010 nie bedzie publikowany, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Raport za III kwartał – 15 listopad 2010,
Raport za pierwsze półrocze 2010 – 31 sierpień 2010
Raport roczny za 2009 – 30 kwietnia 2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raporty bieżące:
1/2009 Informacja dotycząca częściowego odstępstwa od stosowania zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” (05.01.2009),
2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (26.01.2009),
2/2009 Korekta RB 2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 (26.01.2009),
3/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku (26.01.2009),
4/2009 Zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 rok (23.02.2009),
5/2009 Zawarcie umowy znaczącej (12.03.2009),
6/2009 Zawarcie umowy znaczącej (20.03.2009),
7/2009 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w głosach ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A (26.03.2009),
8/2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (27.03.2009),
9/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (07.05.2009),
10/2009 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2009 r. (15.05.2009),
11/2009 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A (22.05.2009),
12/2009 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności w 2008 roku (22.05.2009),
10/2009 Korekta raportu bieżącego nr 10/2009 (29.05.2009),
13/2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.05.2009 – treść podjętych uchwał (29.05.2009),
14/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 maja 2009 (29.05.2009),
15/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 rok (05.06.2009),
16/2009 Zawiadomienie o przekroczeniu progu w głosach ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A (30.09.2009),
17/2009 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A.- aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy kaucji (17.12.2009),
18/2009 Weryfikacja prognozy (31.12.2009),

Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q 4/2008 (14.02.2009),
Raport kwartalny Q 1/2009 (15.05.2009),
Raport kwartalny Q 3/2009 (16.11.2009),
Raport roczny R 2008 (30.04.2009),
Raport półroczny P 2009 (31.09.2009),

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. po wstępnych analizach finansowych za ostatni kwartał 2009 informuje, że prognoza wyników finansowych Spółki ( dostępna na www.primamoda.com.pl ) została zrealizowana w zakresie przychodów ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 43 mln zł. Zysk operacyjny szacowany jest na poziomie około minus 1,9 mln zł. Znaczący wpływ na wynik finansowy Prima Moda S.A. miał wzrost kursu EURO, który spowodował wzrost kosztów najmu lokali oraz niższą od zakładanej marżę brutto na sprzedaży. Wymienione czynniki miały bezpośredni wpływ na wydłużenie okresu osiągnięcia rentowności salonów otwartych w 2009. Dodatkowo na wynik finansowy wpłynęły inwestycje, działania marketingowe, promujące i pozycjonujące markę Prima Moda na rynku konsumentów. Efektem tych działań jest wzmocnienie rozpoznawalności marki, 60% wzrost sprzedaży w stosunku do 2008 roku oraz pozyskanie stałych Klientów w poszerzonej grupie docelowej.

W ocenie Zarządu wymierne korzyści finansowe z podjętych i konsekwentnie prowadzonych działań widoczne będą w kolejnych okresach rozliczeniowy.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy kaucji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz aneks do umowy kaucji z dnia 16 lutego 2009 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na podstawie aneksów przedłużono umowę pomiędzy stronami do 31 stycznia 2011 roku i ustalono nowy ogólny limit wierzytelności do wysokosci 3.900.000 PLN oraz zmieniono kwotę kaucji stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności w Raiffeisen Bank Polska S.A do wartości 2.000.000 PLN. Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od standartów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę banku. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.Krasińskiego 16, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku zdarzenia innego niż czynność prawna, to jest w wyniku połaczenia ze spółka Inwest Connect S.A. poprzez przejęcie tej spółki. Inwest Consulting S.A. uzyskał postanowienie sądu rejestrowego rejestrujące połaczenie w dniu 24.09.2009. W wyniku połaczenia spółka Inwest Consulting S.A posiada bezpośrednio 260.363 akcji Prima Moda S.A, uprawniających do 260.363 głosów na WZA. Akcje te stanowią 8,14% w kapitale zakładowym Prima Moda S.A i 5,42% w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Przed połączeniem Inwest Consulting S.A posiadał bezpośrednio 239.990 akcji, uprawniających do 230.990 głosów, co stanowiło 7,5% w kapitale oraz 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w spółce Prima Moda S.A.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarzadu

Raport bieżący 15/2009

W dniu dzisiejszym, Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. w dniu 4.06.2009 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2009. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu wykaza akcjonariuszy posiadających akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 29 maja 2009

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 maja 2009, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna.

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad spółki Prima Moda S.A. we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu skorygowaną treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A w dniu 29 maja 2009:

Skorygowana treść dotyczy dat w projektach uchwał nr 8,9,10,11,12 i wynika z oczywistej omyłki.

BYŁO: udzielenie absolutorium (…) w roku obrotowym 2008 tj za okres od 01.01.2008 do 29.11.2008

JEST: udzielenie absolutorium (…) w roku obrotowym 2008 tj za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Załączniki:

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 21 maja 2009 roku Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. dokonała oceny spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalnosci Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności za 2008 rok, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej dotyczące WZA zwołanego na 29 maja 2009 roku, podjęte na posiedzeniu Rady w dniu 21 maja 2009 roku.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r.
Uchwały dot. WZA za 2008 r.

Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2009 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A, na podstawie którego przedłużono umowę pomiędzy stronami do 31 grudnia 2009 i ustalono nowy ogólny limit wierzytelności do wysokości 4.000.000 PLN. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2009.

Załączniki:
Projekty_uchwal_na_WZA_2009_10.pdf

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 9/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 24c, działając na podstawie art. 399 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. oraz §9 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2009 roku, na godzinę 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 24c.”

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2008.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2008.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Uczestnictwo może być osobiste lub przez pełnomocnika (nie będącego członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki). Pełnomocnictwo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu powinno być sporządzone – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Św. Antoniego 24c), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 8/2009

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2009 z 26 stycznia 2009 Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmienione terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

 • Raport za I kwartał 2009 – 15 maj 2009,
 • Raport za II kwartał 2009 – zgodnie z § 101. 2 nie bedzie publikowany
 • Raport za III kwartał 2009 – 16 listopad 2009,
 • Raport za I półrocze 2009 – 31 sierpień 2009 roku,
 • Raport roczny za 2008 – 30 kwiecień 2009 roku.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 7/2009

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.Krasińskiego 16, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. W wyniku nabycia w dniu 25 marca 2009 roku akcji spółki PRIMA MODA S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych spółka Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio (wraz ze swoim podmiotem zależnym, spółką Inwest Connect S.A.) 243.450 (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji PRIMA MODA S.A., uprawniających do 243.450 (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów na WZA. Akcje te stanowią 7,61% w kapitale zakładowym PRIMA MODA S.A. i 5,07% w ogólnej liczbie głosów. Przed przekroczeniem progu, Inwest Consulting S.A. posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (wraz ze swoim podmiotem zależnym, spółką Inwest Connect S.A.) 239.950 akcji, uprawniających do 239.950 głosów, co stanowiło 7,50% w kapitale oraz 4,998% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRIMA MODA S.A.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 6/2009

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 marca 2009 r podpisanych przez obie strony egzemplarzy porozumienia co do przejęcia praw z umowy najmu na lokal handlowy dla Prima Moda w Galerii Krakowskiej. Umowa została zawarta pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Kraków Nowe Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa obowiązuje do 2016 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.490.300 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2009r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy cesji praw z umowy najmu na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej Renoma we Wrocławiu. Umowa została zawarta na okres 5 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i DTC Renoma Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.547.000 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na kwiecień 2009 rok

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/02/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku, do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 powołana została firma PKF Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania nr 548. Zmiana audytora ma charakter formalny, ponieważ PKF Audyt Sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w usługach audytu w ramach grupy kapitałowej PKF Consult i jest podmiotem zależnym w 100% od PKF Consult Sp. z o.o., podmiotu poprzednio wybranego do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r. (uchwała RN 1/07/2008 z 29 lipca 2009, raport bieżący 22/2008)

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 14 luty 2009 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 05 maja 2009 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 04 sierpnia 2009 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 04 listopada 2009 r.

Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 r.

Raport roczny za 2008 rok – 30 czerwca 2009 rok

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Korekta raportu bieżącego nr 2/2009
Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

W raporcie bieżącym 2/2009 z dnia 26.01.2009 roku, błędnie podano podstawę prawną:

jest: Art 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe,

powinno być: Art 65 ust 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w 2008 roku opublikował następujące informacje na podstawie art.56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raporty bieżące:

1/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A – aneks do umowy o limit wierzytelności (11.01.2008),

2/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy zastawu rejestrowego (11.01.2008),

3/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (25.01.2008),

4/2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku (25.01.2008),

5/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (28.01.2008),

6/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (04.02.2008),

5/2008 korekta RB 5/2008 – zawarcie umowy – informacja poufna (18.03.2008),

7/2008 korekta raportu kwartalnego Q IV/2007 (18.03.2008),

8/2008 Zawarcie umowy informacja poufna (18.03.2008),

9/2008 Zawarcie znaczącej umowy (21.03.2008)

10/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19.05.2008),

11/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 (21.05.2008),

12/2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności w 2007 roku (26.05.2008)

13/2008 Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZA w dniu 10 czerwca 2008 r. (02.06.2008), 13/2008 Korekta raportu bieżącego 13/2008 (04.06.2008),

14/2008 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności (06.06.2008), 15/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10.06.2008 – treść podjętych uchwał (10.06.2008), 16/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 10.06.2008 (12.06.2008), 17/2008 Dywidenda za 2007 rok (12.06.2008),

18/2008 Zawarcie znaczącej umowy (23.06.2008),

19/2008 Raport ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2007 roku (01.07.2008),

20/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (01.07.2008),

21/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (21.07.2008),

22/2008 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (30.07.2008)

23/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (30.07.2008),

24/2008 Korekta raportu kwartalnego QII/2008 (07.08.2008),

25/2008 Zawarcie umów znaczących (22.09.2008)

26/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (25.09.2008),

27/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (01.10.2008),

28/2008 Zawarcie umowy – informacja poufna (09.10.2008)

29/2008 Weryfikacja prognozy (31.12.2008),

Raporty okresowe:

Raport kwartalny Q 4/2007 (14.02.2008),

Raport kwartalny – korekta Q 4/2007 (20.03.2008),

Raport kwartalny Q 1/2008 (05.05.2008),

Raport roczny R 2007 (26.05.2008),

Raport kwartalny Q 2/2008 (04.08.2008)

Raport kwartalny – korekta Q2/2008 ( 07.08.2008),

Raport półroczny P 2008 (30.09.2008)

Raport kwartalny Q 3/2008 (04.11.2008),

Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w poniższym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2009
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zgodnie z par 29 ust..3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd spółki Prima Moda S.A. informuje, że nie stosuje w pełni zasady określonej w części II pkt 2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, zgodnie z którą „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od 1 stycznia 2009”. Spółka przygotowała nowy serwis Relacji Inwestorskich zgodnie z zaleceniami GPW i od 1 stycznia 2009 uruchomiła również część serwisu w języku angielskim. Część w języku angielskim zawiera wszystkie podstawowe dane dotyczące spółki. Ze względu na duże koszty spółka nie udostępni tłumaczeń raportów okresowych i bieżących za poprzednie lata, oraz nie będzie udostępniała tłumaczeń raportów za 2009. Zarząd nie wyklucza podjęcia decyzji o zamieszczaniu tłumaczeń raportów bieżących i okresowych w przyszłości.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu