PMA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku. Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż raport okresowy za pierwsze półrocze 2019 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku na dzień 16 września 2019 r., zostanie opublikowany w dniu 30 września 2019 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.