PMA Wybór biegłego rewidenta.
Zarząd Prima Moda S.A (Emitent) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 pkt h Statutu Spółki, postanowiła wybrać na biegłego rewidenta Spółka PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.

Spółka PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzi:
– Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2019 roku oraz badanie roczne sprawozdania finansowego Emitenta za okres kończący się 31 grudnia 2019 r.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR