Prima Moda S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę
o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, wniosku skierowanego do Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, zgodnie
z którym Zarząd zarekomenduje brak wypłaty dywidendy za rok 2018.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podział zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że wypracowany zysk netto w wysokości
893.218,31 zł, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.