PMA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Prima Moda S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jacka Olszańskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Jackowi Olszańskiemu za zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Emitenta w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prima Moda S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.