Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. „Emitent/Spółka” informuje, że w raporcie rocznym za 2021 r. opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2022 r. część plików została w załączona sposób nieodpowiedni, co spowodowało publikację raportu rocznego z niepełnym zestawem składników przedmiotowego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownej publikacji raportu rocznego Prima Moda S.A. za 2021 rok w formie odrębnego raportu wraz z kompletem plików wchodzących w skład raportu rocznego.

Od dnia pierwotnego opublikowania raportu za 2021 r. do dnia publikacji korekty nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na raport, w związku z czym nie dokonano żadnych zmian w treści raportu rocznego oraz poszczególnych dokumentów wchodzących w skład raportu.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).