Informacje finansowe

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe        
  II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 000 5 586 6 468 3 614
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 505 297 -29 -568
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 430 93 -12 -322
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 393 41 106 -322
Amortyzacja (tys. zł) 1 044 841 780 545
EBITDA (tys. zł) 2 549 1 138 751 -23
Aktywa (tys. zł) 35 282 34 740 29 562 28 181
Kapitał własny (tys. zł)* 11 126 11 167 11 084 10 762
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,435 0,013 0,033 -0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,477 3,49 3,464 3,363
  2011 (gru 15) 2011 (gru 15) 2011 (gru 15) 2012 (gru 15) 2012 (gru 15) 2012 (gru 15) 2013 (gru 15) 2013 (gru 15) 2013 (gru 15) 2014 (gru 15) 2014 (gru 15) 2014 (gru 15) 2015 (gru 15) 2015 (gru 15) 2015 (gru 15) 2016 (gru 16) 2016 (gru 16) 2016 (gru 16) 2017 (gru 17) 2017 (gru 17) 2017 (gru 17) 2018 (gru 18) 2018 (gru 18) 2018 (gru 18) 2019 (gru 19) 2019 (gru 19) 2019 (gru 19) 2020 /Q1 (mar 20) 2020 /Q1 (mar 20) 2020 /Q1 (mar 20)  
Czytaj więcej                       
Aktywa trwałe 8 263 9 601 8 160 6 784 6 810 6 326 14 713 14 042 12 671 14 626 14 081
Wartości niematerialne i prawne 82 75 117 144 33 36 9 982 9 970 9 959 9 954 9 952
Wartość firmy                      
Rzeczowe składniki majątku trwałego 8 056 9 399 7 511 6 251 4 957 3 973 3 239 2 806 1 881 4 363 3 820
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania                      
Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 1 604 1 654 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 125 127 532 389 216 663 1 492 1 266 831 309 309
Aktywa obrotowe 23 920 25 083 23 184 18 636 13 734 8 349 15 781 13 794 16 336 14 936 14 100
Zapasy 17 359 19 383 16 568 12 222 9 733 6 716 10 652 11 064 9 496 7 333 6 295
Należności krótkoterminowe 2 246 698 541 610 788 212 336 779 1 234 1 803 1 877
Inwestycje krótkoterminowe 3 986 4 470 5 580 5 430 2 703 1 260 4 495 1 714 5 200 5 383 5 442
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 657 3 064 4 094 3 882 2 703 1 260 3 835 1 051 798 840 864
Pozostałe aktywa obrotowe 329 532 495 374 510 161 298 237 406 417 486
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 32 183 34 684 31 344 25 420 20 544 14 675 30 494 27 836 29 007 29 562 28 181
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 13 167 13 813 9 960 6 724 4 040 -189 8 990 10 216 11 113 11 084 10 762
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Udziały (akcje) własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał (fundusz) zapasowy 10 786 11 729 12 264 8 411 4 903 2 491 2 491 7 143 8 620 9 513 9 324
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 289 147 335 278 491 383 392 5 510 163 2 343 1 406
Z tytułu dostaw i usług 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredyty i pożyczki 0 0 83 21 0 0 0 1 124 0 0 0
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 116 67 0 0 202 125 108 4 125 159 1 638 1 406
Inne zobowiązania długoterminowe 173 80 252 257 289 258 284 261 4 705 0
Zobowiązania krótkoterminowe 18 727 20 724 21 049 18 418 16 013 14 481 21 112 12 110 17 731 16 135 16 013
Z tytułu dostaw i usług 12 903 12 400 12 180 7 549 8 636 10 325 12 167 9 224 6 976 5 140 5 431
Kredyty i pożyczki 2 000 4 000 4 755 6 940 3 703 1 199 6 274 0 8 078 7 392 7 176
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 58 96 0 0 42 59 58 131 86 1 847 1 246
Inne zobowiązania krótkoterminowe 3 766 4 228 4 114 3 929 3 632 2 898 2 613 2 755 2 591 1 756 2 160
Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasywa razem 32 183 34 684 31 344 25 420 20 544 14 675 30 494 27 836 29 007 29 562 28 181