Kategorie Archiwum

Raport bieżący 18/2016

Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku na dzień 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 20 października 2016 roku.
Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj dalej

Raport bieżący z plikiem 1/2016

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie Art. 65 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2015.
Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36.
Raporty bieżące i okresowe dostępne są również na stronie internetowej Emitenta: https://primamoda.com.pl/relacje-inwestorskie/

Czytaj dalej

Raport bieżący 1/2017

Zarząd Emitenta PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 398 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 stycznia 2016 r., na godzinę 8.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wilcza 33/23, 00-544 Warszawa, Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze s.c.spółka cywilna.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia, 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4. Przyjęcie porządku obrad, 
5...

Czytaj dalej

Raport bieżący 17 / 2017

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie otrzymał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19.06.2017 Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie Pana Tomasza Bistulasa, Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Bartosza Plesiaka oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Jarosława Jakubowskiego.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołaczone zostały do raportu bieżącego nr 16/2017, a także dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Czytaj dalej

Raport bieżący 6/2018

Zarząd Spółki PRIMA MODA S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZA"), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 09.00 w Warszawie przy ulicy Wilcza 33 lok. 23,Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska, Notariusze spółka cywilna.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje dotyczące ZWZA są dostępne na stronie internetowej: www.primamoda.com.pl
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

zwolanie_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_spolki_prima_moda.pdf

projekty_uchwal_na_zwza.pdf

formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf

Czytaj dalej

Prima Moda rozwija sprzedaż online

NWe wrześniu 2015 roku Prima Moda uruchomiła notujący dynamiczne wzrosty e-sklep, a sprzedaż prowadzi również poprzez serwis Allegro. Plany spółki obejmują dalszy rozwój kanałów internetowych, zgodnie ze modelem omnichannel.

Prima Moda zakończyła już pierwszy etap wdrażania tego typu rozwiązań. Zarząd spółki zapowiada sukcesywne udostępnianie kolejnych. Zapowiadane działania mają na celu wykorzystanie rozwiązań dedykowanych dla urządzeń mobilnych oraz usprawniających komunikację online z klientami, w powiązaniu ze skutecznymi działaniami w obszarze e-marketingu.

W dłuższej perspektywie pozwoli to na efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje branży szybki wzrost obrotów polskiego e-commerce...

Czytaj dalej

Raport kwartalny Q4/2009

Raport kwartalny Q 4/2009

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 43 336 27 371 9 984 7 749  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 483 -1 851 -572 -524  
  III. Zysk (strata) brutto -1957 – 2 552 -451 -723  
  IV. Zysk (strata) netto -2 066 -2 570 -476 -728  
  V. Aktywa razem 35 125 24 662 8 550 5 911  
  VI. Aktywa trwałe 9 331 7 154 2 271 1 715  
  VII. Aktywa obrotowe 25 794 17 5...
Czytaj dalej