Kategorie Archiwum

Prima Moda rozwija sprzedaż online

NWe wrześniu 2015 roku Prima Moda uruchomiła notujący dynamiczne wzrosty e-sklep, a sprzedaż prowadzi również poprzez serwis Allegro. Plany spółki obejmują dalszy rozwój kanałów internetowych, zgodnie ze modelem omnichannel.

Prima Moda zakończyła już pierwszy etap wdrażania tego typu rozwiązań. Zarząd spółki zapowiada sukcesywne udostępnianie kolejnych. Zapowiadane działania mają na celu wykorzystanie rozwiązań dedykowanych dla urządzeń mobilnych oraz usprawniających komunikację online z klientami, w powiązaniu ze skutecznymi działaniami w obszarze e-marketingu.

W dłuższej perspektywie pozwoli to na efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje branży szybki wzrost obrotów polskiego e-commerce...

Czytaj dalej

Raport kwartalny Q4/2009

Raport kwartalny Q 4/2009

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 43 336 27 371 9 984 7 749  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 483 -1 851 -572 -524  
  III. Zysk (strata) brutto -1957 – 2 552 -451 -723  
  IV. Zysk (strata) netto -2 066 -2 570 -476 -728  
  V. Aktywa razem 35 125 24 662 8 550 5 911  
  VI. Aktywa trwałe 9 331 7 154 2 271 1 715  
  VII. Aktywa obrotowe 25 794 17 5...
Czytaj dalej

Raport kwartalny Q4/2012

w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 58 757 57 205 14 081 13 817
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -3 899 2 144 -934 518
III. Zysk (strata) brutto -3 777 518 -905 125
IV. Zysk (strata) netto -3 550 535 -851 129
V. Aktywa razem 31 389 34 684 7 678 7 853
VI. Aktywa trwałe 7 989 9 601 1 954 2 174
VII. Aktywa obrotowe 23 400 25 083 5 724 5 679
VIII...
Czytaj dalej

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2007

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2007 powziął wiadomość, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 grudnia 2007 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.600.000 zł, wynikającego z publicznej emisji 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. W chwili obecnej na kapitał zakładowy PRIMA MODA S.A. w kwocie 1.600.000 zł składa się 1.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,50 zł, 400...

Czytaj dalej

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 9/2008

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2008 r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej w Rzeszowie. Umowa została zawarta na okres10 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Galerią Rzeszów Sp z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.848.952 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na pierwszą połowę 2010 rok

PODPISY OSÓB RE...
Czytaj dalej

Raport bieżący 25/2008

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch umów najmu podpisanych obustronnie pomiędzy Prima Moda Spółka Akcyjna a Inter Ikea Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, na lokale handlowe w Centrum Handlowym w Poznaniu – Bulwary Poznańskie (planowany termin otwarcia grudzień 2009) i Centrum Handlowym w Łodzi – Port Łódź (planowany termin otwarcia sierpień 2009), przeznaczone na salony firmowe Prima Moda. Umowy zostały zawarte na czas oznaczony 5 lat. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi 3.180.630 PLN brutto, co stanowi ponad 10% kapitałów własnych, w związku z czym umowy te łącznie spełniają kryteria uznania za znaczące w rozumieniu art...

Czytaj dalej

Raport bieżący 11/2009

Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2009 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A, na podstawie którego przedłużono umowę pomiędzy stronami do 31 grudnia 2009 i ustalono nowy ogólny limit wierzytelności do wysokości 4.000.000 PLN. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyn...

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2010

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31 maja 2010 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna.
Załączniki:

  • TRESC PODJETYCH UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 31 MAJA 2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda S.A. podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 06 czerwca 2011 r.
Załączniki: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2012

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załaczeniu treśc podjętych w dniu 04 czerwca 2012, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prima Moda Spółka Akcyjna Treść podjętych uchwał 2012 Czytaj dalej