Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 października 2018 r. otrzymał powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
W załączeniu treść powiadomienia.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie_201811010173814117_01.pdf