Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 października 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęły obustronnie podpisane umowy, zawarte pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. (Bank) dotyczące finansowania Emitenta, tj.:

1. Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym. 
Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu do kwoty 3 mln PLN na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu kredytowania, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Kredyt zabezpieczony jest gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poręczeniami cywilnymi według prawa polskiego podmiotów wskazanych przez Emitenta, hipoteką umowną na nieruchomości podmiotu wskazanego przez Emitenta, zastawem rejestrowym na zapasach Emitenta, prawach ochronnych na znakach towarowym Emitenta, wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy w zakresie obsługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych;

2. Umowa o „Pożyczkę korporacyjną” w złotych
Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 4 mln PLN na okres 60 miesięcy, przeznaczonego na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Emitenta. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Kredyt zabezpieczony jest poręczeniami cywilnymi według prawa polskiego podmiotów wskazanych przez Emitenta, hipoteką umowną na nieruchomości podmiotu wskazanego przez Emitenta, zastawem rejestrowym na zapasach Emitenta, prawach ochronnych na znakach towarowym Emitenta, wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy w zakresie obsługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych.

Szczegółowe warunki obu umów nie odbiegają od standardów w umowach tego rodzaju, zawieranych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne.