WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

półrocze / 2018

półrocze / 2017

półrocze / 2018

półrocze / 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

15 081

17 339

3557

4082

Zyska (strata) na działalności operacyjnej

1593

970

376

228

Zysk (strata) brutto

1058

750

250

177

Zysk (strata) netto

1093

840

258

198

Liczba udziałów/akcji w sztukach

3200

3200

3200

3200

Kapitał własny

11 313

10 220

2594

2450

Zobowiązania długoterminowe

440

491

101

118

Zobowiązania krótkoterminowe

15 187

16 892

3482

4050

Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro)

3,54

3,19

0,81

0,76

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

16

-2139

4

-504

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-8

-102

-2

-24

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-426

-1163

-100

-274

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (rodzaj emitenta) za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06 30  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł.

Raport_polroczny_Prima_Moda_SA.pdf