WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 081 17 339 3557 4082
Zyska (strata) na działalności operacyjnej 1593 970 376 228
Zysk (strata) brutto 1058 750 250 177
Zysk (strata) netto 1093 840 258 198
Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
Kapitał własny 11 313 10 220 2594 2450
Zobowiązania długoterminowe 440 491 101 118
Zobowiązania krótkoterminowe 15 187 16 892 3482 4050
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) 3,54 3,19 0,81 0,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 -2139 4 -504
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 -102 -2 -24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -426 -1163 -100 -274
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06 30  
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie

data przekazania: 2018-08-09

Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_prima_moda_sa.pdf

Raport_polroczny_prima_moda_sa.pdf

Raport_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego_pm_sa.pdf