Zarząd Prima Moda S.A _Emitent_ informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 pkt h Statutu Spółki, postanowiła wybrać na biegłego rewidenta Spółkę Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 104, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3887.

Spółka Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzi:
– Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2018 roku oraz badanie roczne sprawozdania finansowego Emitenta za okres kończący się 31 grudnia 2018 r.

Emitent korzystał z usług spółki Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. przy przeglądzie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za
okres zakończony 30 czerwca 2017 roku oraz przy badaniu rocznym sprawozdania finansowego za
okres zakończony 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR