Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że powziął wiadomość o zawarciu aneksu do umowy z dnia 21 września 2012 r. o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 12/2012 oraz m.in. w komunikacie nr 16/2015 oraz 6/2017. Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania ww. umowy do 30 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR