Zarząd Prima Moda S.A _Emitent_ informuje, że w dniu 24 lipca 2017r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 pkt h Statutu Spółki postanowiła wybrać na biegłego rewidenta Spółkę Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 104, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3887. 

Spółka Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzi:
– Przegląd skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za
okres kończący się 30 czerwca 2017 roku

Emitent nie korzystał w latach poprzednich z usług spółki Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.