Zarząd Prima Moda S.A. ( Emitent, Spółka ) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 czerwca 2017 r. Jednocześnie Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

uchwaly_zwz_14062017.pdf