wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN   w tys. EUR
2016 2015   2016      2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 838  39 486   8 188     9 436
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 495 -3 941   2 169       -942
III. Zysk (strata) brutto 8 928 -4 228   2 040     -1010
IV. Zysk (strata) netto 8 931 – 4 228   2 040       -101
V. Aktywa obrotowe 15 648      8 349    3537      1959
VI. Kapitał własny 8 742    -189   1 976         -44
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,73   -0,06     0,62      -0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2997   1869    -685        447
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   724   -594     165       -142
X. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 4848 -2738   1108       -654

list_prezesa_zarzadu_oraz_sprawozdanie_finansowe_prima_moda_za_2016_rok.pdf

sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu_prima_moda_s_a_.pdf

raport_i_opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf