W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławku VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów postanowień o wpisie zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znakach towarowych, stanowiących własność Spółki.
Zastawnik nie jest uprawniony do pobierania pożytków ani korzystania z przedmiotów zastawów zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. 
Zastawy zostały ustanowione jako zabezpieczenie Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, o których mowa w komunikacie nr 21/2016.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe