Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Pani Renata Jankiewicz – Plesiak dokonała cesji wierzytelności, jaka przysługuje jej w stosunku do Spółki z tytułu umowy pożyczki, o której Emitent informował komunikatem nr 4/2016. Cesja dokonana została jako zabezpieczenie Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, o których mowa w komunikacie nr 21/2016.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.