Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarta została umowa o ustanowieniu zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach ochronnych na znakach towarowych, stanowiących własność Spółki. 
Zastawnik nie jest uprawniony do pobierania pożytków ani korzystania z przedmiotów zastawów zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. 
Zastawy zostały ustanowione jako zabezpieczenie Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, o których mowa w komunikacie nr 21/2016.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe