Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr 2/12/2016 w sprawie emisji obligacji serii B oraz przyjęcia warunków emisji obligacji serii B. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa_. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:
• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 4.000 _cztery tysiące_ sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 _jeden tysiąc_ złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 4.000.000 _cztery miliony_ złotych;
• Obligacje będą zabezpieczone. 
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji będzie stałe. Wysokość odsetek obliczana będzie przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i roku liczącym 365 dni;
• Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy według rocznej stopy procentowej; 
• Dzień Wykupu ustala się na dzień 19 grudnia 2018 roku;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; 
• Obligacje będą obligacjami na okaziciela i mają postać dokumentu;
• Środki pozyskane z emisji Obligacji Emitent przeznaczy w całości na finasowanie kapitału obrotowego.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 30 września 2016 ujęta jest w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01-30.09.2016 r. i wynosi: 16.701 tys., w tym wartość zobowiązań przeterminowanych: 3.237 tys.

Emitent zakłada sprawne uregulowanie przeterminowanych i bieżących zobowiązań ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej. W związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Emitent bierze pod uwagę możliwość zaciągnięcia dalszych zobowiązań celem finansowania rozwoju. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.