Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie Art. 65 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2015.
Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36.
Raporty bieżące i okresowe dostępne są również na stronie internetowej Emitenta: https://primamoda.com.pl/relacje-inwestorskie/