Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej: "Emitentem") informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku Pan Dariusz Plesiak będący Prezesem Zarządu Spółki i jednocześnie większościowym Akcjonariuszem Emitenta jako pożyczkobiorca dokonał spłaty zaciągniętej pożyczki z dnia 21 kwietnia 2008 roku za rzecz Pożyczkodawcy tj. Prima Moda S.A. w kwocie 1.000.000,00 PLN (słownie: milion złotych). Przedmiotowa wartość wynika ze spłaty kwoty głównej zawartej Umowy pożyczki.
Emitent jednocześnie informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na wartość zawartej Umowy pożyczki przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).