Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej: "Emitentem") informuje, że w dniu 24 marca 2016 roku wpłynęła do siedziby Spółki podpisana umowa pożyczki pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Panią Renatą Jankiewicz Plesiak zwaną w dalszej części pożyczkodawcą.
Na mocy zawartej umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 1.000.000,00 złotych na okres do dnia 10 marca 2017 r. Oprocentowanie w wysokosci maksymalnych odsetek ustawowych. Warunki finansowe Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.
Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami poprzez poddanie się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 4 k.p.c.
Udzielona kwota pożyczki przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Spółką Prima Moda S.A., a Pożyczkodawcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak współpracuje ze Spółką Prima Moda w oparciu o umowę współpracy oraz wraz z Panem Dariuszem Plesiakiem będącym Prezesem Zarządu jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 56,87 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 71,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe