Zarząd Emitenta Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 marca 2016 roku zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy Emitentem, a spółkami Grupy Conhpol tj.: Conhpol-Bis Sp. z o.o., "CONHPOL" oraz firmą Conhpol Dynamic s siedzibą Stanisławiu Dolnym.
Na mocy niniejszego listu intencyjnego strony wyrażają wolę realizowania wzajemnej współpracy w zakresie działalności gospodarczych przedsiębiorstw, polegające w szczególności: na projektowaniu, produkcji i sprzedaży obuwia o łącznej wartości 3.000.000,00 złotych rocznie.
Celem podpisania przedmiotowego porozumienia jest ścisłe współdziałanie przy realizacji w/w usług obejmującej, co najmniej dwa lata współpracy.
Grupa Conhpol jest znaczącym producentem wysokiej jakości obuwia, której możliwości produkcyjne są na poziomie ponad 350.000 par rocznie.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.