Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Rada Nadzorcza spółki, na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r, wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego Spółki Prima Moda S.A za 2016 rok. Wybrano PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6 lok 1B, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 477. PKF Consult Sp. z o.o. przeprowadziła w Spółce przegląd oraz badanie sprawozdania w 2014 oraz 2015 roku.
W latach poprzednich spółka korzystała z usług firmy PKF Audyt Sp z o.o., (podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548), która należała do grupy kapitałowej PKF Consult.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.