Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku na dzień 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany wcześniej tj. w dniu 20 października 2016 roku.
Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim