Wybrane pozycje 

  w tys. zł 2015 w tys. zł 2014 tys. EUR 2015 tys. EUR 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 486 47 426 9 436 11 321
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 941 -1 992 -942 -475
Zysk (strata) brutto -4 228 -2 412 -1 010 -576
Zysk (strata) netto -4 228 -2 412 -1 010 -576
Aktywa razem 14 675 20 544 3 443 4 820
Aktywa trwałe 6 326 6 810 1 484 1 598
Aktywa obrotowe 8 349 13 734 1 959 3 222
Kapitały własne – 189 4 040 -0,44 948
Kapitał akcyjny 1 600 1 600 375 386
Zobowiązania razem 14 871 16 504 3 489 3 872
* w tym zobowiazania krótkoterminowe 14 481 16 013 3 398 3 757
Liczba akcji – tyś. szt. 3 200 3 200 3 200 3 200
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -1,32 -0,75 -0,32 -0,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 889 2 635 451 629
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -594 -241 -142 -58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 703 – 35736 -646 -853

ZAŁĄCZNIKI:  Sprawozdanie finansowe 2015r. Sprawozdanie z działalności 2015r.  Opinia i raport biegłego rewidenta 2015r. List Prezesa Zarządu 2015r.