WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
    półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014  
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 20 510 23 956 4 961 5 733  
  II. Zysk (strata) netto na działalnosci operacyjnej -1 339 -949 -324 -227  
  III. Zysk (strata) brutto -1 370 -1 107 -324 -227  
  IV. Zysk (strata) netto 1 370 -1 107 -331 -265  
  V. Aktywa razem 17 545 21 736 4 183 5 224  
  VI. Aktywa trwałe 6 620 7 340 1 578 1 764  
  VII. Aktywa obrotowe 10 925 14 396 2 605 3 460  
  VIII. Kapitały własne 2 670 5 345 637 1 285  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 381 385  
  X. Zobowiazania razem 14 875 16 391 3 546 3 939  
  XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 14 428 16 108 3 440 3 871  
  XII. Liczba akcji – tys, szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcje ( w zł/EUR) -0,56 -0,13 -0,13 -0,11  
  XIV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 1 242 300 300 321  
  XV. Przepływy pieniezne netto z działalnosci inwestycyjnej -490 -119 -119 -64  
  XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności finansowej -1 156 -280 -280 -591  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -404 -198 -98 -334  

RAPORT_POLROCZNY_H_2015.pdf

SKROCONE_SPRAWOZDANIE_P_2015.pdf

Prima__Moda_raport_z_przegladu_30.06.2015.pdf