Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, żi w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności za 2014 rok, zawierające także zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty uchwał na Zywczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 8 lipca 2015 roku
Załączniki:Sprawozdanie rady nadzorczej 2014Projekty uchwał WZA 2015