w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 760 10 850 2 111 2 590
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 922 -1 424 -463 -340
III. Zysk (strata) brutto -1 777 -1 522 -428 -363
IV. Zysk (strata) netto -1 777 -1 522 -428 -363
V. Aktywa razem 20 714 24 367 5 066 5 842
VI. Aktywa trwałe 6 872 6 175 1 681 1 480
VII. Aktywa obrotowe 13 842 18 192 3 385 4 361
VIII. Kapitały własne 2 263 4 929 553 1 182
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 391 384
X. Zobowiazania razem 18 451 19 438 4 512 4 660
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 17 991 19 150 4 400 4 591
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,56 -0,48 -0,13 -0,11
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -273 127 -66 30
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -109 -171 -26 -41
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej – 29 -1 391 -7 -332
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -411 -1 435 -99 -343

Załącznik: Raport kwartalny Q1/2015