Wybrane pozycje 

  w tys. zł 2014 w tys. zł 2013 tys. EUR 2014 tys. EUR 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 426 49 604 11 321 11 780
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 992 -2 492 -475 -592
Zysk (strata) brutto -2 412 -3 131 -576 -744
Zysk (strata) netto -2 412 -3 509 -576 -833
Aktywa razem 20 544 25 147 4 820 6 064
Aktywa trwałe 6 810 6 564 1 598 1 583
Aktywa obrotowe 13 734 18 583 3 222 4 481
Kapitały własne 4 040 6 451 948 1 556
Kapitał akcyjny 1 600 1 600 375 386
Zobowiązania razem 16 504 18 696 3 872 4 508
* w tym zobowiazania krótkoterminowe 16 013 18 418 3 757 4 441
Liczba akcji – tyś. szt. 3 200 3 200 3 200 3 200
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,75 -1,10 -0,18 -0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 635 -1,604 629 -381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 241 -374 -58 -89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 573 1 766 -853 419
Zmiana stanu środków pieniężnych -1 179 -212 -281 -50

ZAŁĄCZNIKI:  Sprawozdanie finansowe 2014r. Sprawozdanie z działalności 2014r.  Opinia i raport biegłego rewidenta 2014r. List Prezesa Zarządu 2014r.