Zarząd Prima Moda zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 21 września 2012 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego ustalony został górny limit wierzytelności na kwotę 3.000.000 PLN. Umowa została przedłuzona do 30 września 2015 roku. Pozostałe podstawowe warunki pozostają bez zmian. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki.