Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku:
Podstawa prawna: art 65 ust 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Raporty bieżące:
1/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (24.01.2014)
2/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku (24.01.2014)
3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 17 marzec 2014 (19.02.2014)
4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.03.2014 (17.03.2014)
5/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.03.2014 (17.03.2014)
6/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej Prima Moda S.A (17.03.2014)
7/2014 Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej Prima Moda S.A (19.03.2014)
8/2014 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na WZA w dniu 17.03.2014 w trybie art 428 par 1 Kodeksu spółek handlowych (31.03.2014)
9/2014 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A – aneks do umowy o limit wierzytelnści i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (23.04.2014)
10/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2014 (12.05.2014)
11/2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaloności w 2013 (13.05.2014)
12/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2014 – treść podjętych uchwał (16.06.2014)
13/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na WZA w dniu 16.06.2014 (17.06.2014)
14/2014 Powołanie Preokurenta (30.06.2014)
15/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 rok (11.07.2014)
16/2014 Zmaina terminu publikacji okresowego raportu półrocznego za 2014 rok (11.08.2014)
17/2014 Znaczaca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A – aneks do umowy o limit wierzytelnoisci (01.10.2014)
18/2014 Umowy znaczące z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A – aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz umowy zastawu rejestrowego (01.10.2014)
19/2014 Zmany w składzie zarządu Prima Moda S.A (29.12.2014)
Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q4/2013 (03.03.2014)
Raport kwartalny Q1/2014 (15.05.2014)
Raport kwartalny Q3/2014 (14.11.2014)
Raport półroczny P 2014 (14.08.2014)
Raport roczny R 2013 (30.04.2014)
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej www.primamoda.com.pl