Zarząd Prima Moda S.A informuje, iz otrzymał zwrotnie podpisane aneksy do umów z dnia 21.09.2012 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie (ul.Grzybowska 53/57) o wielocelowy limit kredytowy określający łączną maksymalną wysokość na 4.000.000 PLN oraz umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych obniżające łaczną wysokość do 8.000.000 PLN, stanowiących podstawowe zabezpieczenie kredytu. Obie umowy zostały przedłużone do 31.03.2015 roku. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10% kapitałów własnych spółki.