WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
    półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013  
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 23 956 24 339 5 733 5 776  
  II. Zysk (strata) netto na działalnosci operacyjnej -949 -1 620 -227 -384  
  III. Zysk (strata) brutto -1 107 -2 313 -265 -549  
  IV. Zysk (strata) netto 1 107 -2 471 -265 -586  
  V. Aktywa razem 21 736 25 147 5 224 6 064  
  VI. Aktywa trwałe 7 340 6 564 1 764 1 583  
  VII. Aktywa obrotowe 14 396 18 583 3 460 4 481  
  VIII. Kapitały własne 5 345 6 451 1 285 1 556  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 385 386  
  X. Zobowiazania razem 16 391 18 696 3 939 4 508  
  XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 16 108 18 418 3 871 4 441  
  XII. Liczba akcji – tys, szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcje ( w zł/EUR) -0,35 -0,77 -0,08 -0,18  
  XIV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 1 343 -1 691 321 -401  
  XV. Przepływy pieniezne netto z działalnosci inwestycyjnej -268 86 -64 20  
  XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności finansowej -2 469 322 -591 76  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 394 -1 283 -334  

Prima_Moda_raport_z_przegladu_30.06.2014.pdf

SKROCONE_SPRAWOZDANIE_I_H_2014.pdf

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_H1_2014.pdf