Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch umów najmu podpisanych obustronnie pomiędzy Prima Moda Spółka Akcyjna a Inter Ikea Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, na lokale handlowe w Centrum Handlowym w Poznaniu – Bulwary Poznańskie (planowany termin otwarcia grudzień 2009) i Centrum Handlowym w Łodzi – Port Łódź (planowany termin otwarcia sierpień 2009), przeznaczone na salony firmowe Prima Moda. Umowy zostały zawarte na czas oznaczony 5 lat. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi 3.180.630 PLN brutto, co stanowi ponad 10% kapitałów własnych, w związku z czym umowy te łącznie spełniają kryteria uznania za znaczące w rozumieniu art. 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych. Warunki obu umów nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu