Raport bieżący nr 20/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 01.07.2008 r. podpisanych porozumień dotyczących przejęcia praw i obowiązków z dwóch umów najmu na lokale handlowe przeznaczone na salony firmowe Prima Moda S.A w Centrum Handlowym Factory we Wrocławiu i Centrum Handlowym Factory w Luboniu. Umowy najmu zostały zawarte na czas określony. Warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Obie umowy nie spełniają kryteriów umów znaczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt ich zawarcia do publicznej wiadomości, gdyż stanowią one etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz mają potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu