Raport bieżący nr 17/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, iż w dniu 10 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku netto Prima Moda S.A. za 2007 rok. Kwotę 640.000 zł postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (0,20 zł na jedną akcje). Pozostałą część zysku za 2007 rok postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ZWZA ustaliło jako dzień dywidendy 27 czerwca 2008 roku, a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2008 roku.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu