Raport bieżący nr 9/2008

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2008 r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej w Rzeszowie. Umowa została zawarta na okres10 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Galerią Rzeszów Sp z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.848.952 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na pierwszą połowę 2010 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-03-21 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2008-03-21 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka