Raport bieżący nr 5/2008

Korekta (uzupełnienie raportu o brakujące dane)

Skorygowany raport bieżący 5/2008

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o podpisaniu przez obie strony (Prima Moda S.A i Asseco Business Solutions S.A.) umów dotyczących wdrożenia i korzystania z licencji systemu komputerowego klasy ERP, mającego na celu scalenie wszystkich procesów gospodarczych i prawnych występujących w Spółce. Wdrożenie systemu przewidziano na przełom I i II kwartału 2008 roku. Łączny koszt zakupu i wdrożenia przedmiotowego systemu szacowany jest na około 900.000 PLN. Podpisane umowy nie spełniają przesłanek umów znaczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia wskazanych umów do publicznej wiadomości, gdyż stanowi on etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-03-18 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-03-18 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka