Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2007 r. podpisanej cesji dotyczącej przejęcia praw i obowiązków z umowy najmu na lokal handlowy przeznaczony na salon firmowy Prima Moda S.A w Galerii Focus Park w Bydgoszczy. Umowa najmu została zawarta na czas określony i jej warunki nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Umowa ta nie spełnia kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia wskazanej umowy do publicznej wiadomości, gdyż stanowi ona etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-28 Dariusz Plesiak Prezez Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-12-28 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka