PRIMA MODA S.A. – Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu i zmiana terminów oferty ( 3 / 2007 )

20:53 17.10.2007
Środa

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 3 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-10-17                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  PRIMA MODA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu i zmiana terminów oferty  
  Podstawa prawna                
  Inne uregulowania  
                         
  Treść raportu:                  
  W dniu 17 października 2007 r. KNF zatwierdziła aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego PRIMA MODA S.A. Aneks został opublikowany na stronach www.primamoda.com.pl oraz www.amerbrokers.pl Zgodnie z zatwierdzonym przez KNF aneksem, terminy oferty wskazane w Prospekcie ulegają zmianie na następujące: 31 października 2007 r. — podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej; 5 listopada 2007 r. — otwarcie subskrypcji; 5 — 7 listopada 2007 r. — przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej; do 9 listopada 2007 r. — wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Dużych Inwestorów do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C po cenie nie niższej, niż emisyjna; 12 — 13 listopada 2007 r. — przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów; 13 listopada 2007 r. — zamknięcie subskrypcji.