Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRIMA MODA S.A.

Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 36, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 17 marca 2014 r., na godzinę 8.30, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ul Ofiar Oświęcimskich 36.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Było:

– W § 6 Statutu:

5) Na żądanie akcjonariusza, po zaopiniowaniu przez Zarząd – Walne Zgromadzenie zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – przysługujące akcjom imiennym uprzywilejowanie co do głosu – wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne – nie jest dopuszczalna.
(6) Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie – są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych – prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

– W § 9 Statutu:

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub – gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – na pisemne żądanie zgłoszone przez Radę Nadzorczą. W przypadku zgłoszenia przez Radę Nadzorcza takiego żądania – Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia danego żądania.
(3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki – mogą żądać od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przez proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

– w § 16:

(1) Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

– w § 19:

(2) Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu i jest przełożonym służbowym pracowników Spółki; w szczególności w oparciu o uchwały Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy wewnętrzne regulujące działalność Spółki.

Będzie:

– W § 6 statutu, zmienia się ust. 5 i 6, które przyjmują następujące brzmienie:

(5) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza dokonuje Zarząd Spółki. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – przysługujące akcjom imiennym uprzywilejowanie co do głosu – wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne – nie jest dopuszczalna.
(6) W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie – są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych – prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

– W § 9 Statutu, zmienia się ust. 2 i 3, które przyjmują następujące brzmienie:

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
(3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – mogą żądać od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przez proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

– W § 10 Statutu, zmienia się ust. 1 lit. f, która przyjmuje następujące brzmienie:

(f) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa;

– W § 13 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

(4) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

– W § 16 zmienia się ust. 1, który przyjmuje następujące brzmienie:
(1) Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

– W § 19 zmienia się ust. 2, który przyjmuje następujące brzmienie:

(2) Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

– Po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

(§ 7a)
(1) W terminie do dnia 28 lutego dwa tysiące siedemnastego roku (28.02.2017 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
(2) W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
(3) Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
(4) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
(5) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.
W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 1 marca 2014 r. ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 marca 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 1 marca 2014 r.
oraz
b) zwróciły się w terminach wyżej wskazanych do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: primamoda.com.pl

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji PRIMA MODA S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 marca 2014 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Łączna liczba akcji w spółce wynosi 3.200.000 sztuk, z czego 1.600.000 akcji imiennych i 1.600.000 akcji na okaziciela.

Łączna liczba głosów wynosi 4.800.000 z czego 3.200.000 głosów z akcji imiennych i 1.600.000 głosów z akcji na okaziciela.

ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf
Projekty_uchwal_PMA.pdf
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_PRIMA_MODA.pdf
REGULAMIN_WALNEGO_ZGROMADZENIA.pdf
<dvi>STATUT.pdf</dvi>