Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane egzemplarze aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz aneksu do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych. Rozpoczynając proces konwersji długu bankowego, na podstawie aneksu do umowy o limit wierzytelności, spółka zmniejszyła ogólny limit wierzytelnosci w Raiffesen Bank Polska S.A. o niewykorzystywaną część posiadanego limitu tj. do kwoty 7 mln PLN, a także przedłużony został okres obowiązywania obu umów do 15 maja 2014 roku. Pozostałe warunki umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczace jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki.