Zarzad Prima Moda S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany egzemplarz aneksu do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 04 lipca 2006, stanowiących zabezpieczenie limitu wierzytelnosci Prima Moda S.A. wobec banku. Aneksem zmniejszona została kwota zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartosci 10.000.000 PLN. Pozostałe warunki umowy nie zawierają zmian. Kryterium uznania umowy za znaczacą jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Spółki.