Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. z siedziba we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 05.06.2012 roku, wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia pólrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2012 rok. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elblaskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.