Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie ul.Waliców 11 (IPOPEMA TFI), że w wyniku zbycia w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 7.07.2011 akcji spółki pod firma Prima Moda Spółka Akcyjna (Spółka) z siedziba we Wrocławiu, udział funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki zmniejszył sie ponizej progu 5%. Przed ww zbyciem akcji, fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadały łacznie 263 321 akcji Spółki, stanowiacych 8,23% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 263 321 głosów, co stanowiło 5,49% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Obecnie fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadaja łacznie 222 921 akcji Spółki, co stanowi 6,97% kapitału zakładowego Spółki i daje 222 921 głosów stanowiacych 4,64% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Spółki