Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku. Na podstawie niniejszego aneksu zwiększony został ogólny limit wierzytelności dla Prima Moda S.A do wysokości 10.000.000 PLN. Na zabezpieczenie podwyższonego limitu wierzytelności, zmieniono aneksem kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartości 15.000.000 PLN. Pozostałe warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.