Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Prima Moda S.a informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedziba w Warszawie ul. Waliców 11, że w wyniku zbycia w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 20 maja 2011, akcji Prima Moda S.A.("Spółka"), udział ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), zarządzanego przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zmniejszył się poniżej progu 5%. Przed ww zbyciem akcji Fundusz posiadał 247 246 akcji Spółki, stanowiących 7,73% kapitału zakładowego Spółki, dających 247 246 głosów, co stanowiło 5,15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Fundusz posiada 198 246 akcji Spółki, co stanowi 6,20% kapitału zakładowego Spółki i daje 198 246 głosów, stanowiących 4,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.